WebQuiz Bodem en bemesten van boomkwekerijgewassen niveau 2 - Test je kennis

 

Wat weet jij al van het bestrijden van ziekten en onkruiden in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

 

 

1. Wat zijn de functies van een verkruimelrol bij een spitmachine?

  De kruimelrol verkruimelt de grond tot losse gronddelen en geeft aan tot hoever je het land al hebt bewerkt met de machine
  De kruimelrol voorkomt grote kluiten en drukt de grond aan
  De kruimelrol maakt grote kluiten kleiner en haalt tegelijk het overtollige onkruid van het perceel af

 

2. Wat is er gebeurd wanneer de bodem is verslempt?

  De grotere bodemdeeltjes zakken dieper weg in de bodem waardoor bovenin alleen nog maar kleine bodemdeeltjes te vinden zijn
  Er heeft zich een dichte, harde laag aan of dicht onder het bodemoppervlak gevormd onder invloed van bijvoorbeeld veel neerslag
  De bodem is verzadigd met water waardoor planten als het ware verzuipen

 

3. Wat betekent de term 'de pH van de bodem is ...'?

  De pH is een uitdrukking voor de zuurgraad van de bodem
  De pH is een uitdrukking voor de hoeveelheid aanwezige meststoffen in een bodem
  De pH is een uitdrukking voor de hoeveelheid aanwezige sporenelementen in de bodem

 

4. Wat betekent het wanneer een bodem basisch wordt genoemd?

  De pH-waarde van de bodem is gelijk aan 7
  De pH-waarde van de bodem is hoger dan 7
  De pH-waarde van de bodem is lager dan 7

 

5. Welke grondsoorten moet je voor de winter invalt omspitten?

  Klei en leem
  Zand en Veen
  Veen en Klei

 

6. Een NPK-meststof heeft een verhouding van 12-10-18. Wat houdt dit in?

  De meststof bezit 12% aan hoofdelementen, 10% aan sporenelementen en 18% aan kalk
  De meststof bezit 12% aan stikstof, 10% aan fosfaat en 18% aan kali
  De meststof bezit 12% aan nitraat, 10% aan potassium en 18% aan kalk

 

7. Naast voordelen heeft het bewerken van de bodem ook nadelen. Welke?

  Bodembewerking werkt onkruidgroei in de hand.
  Bodembewerking zorgt voor meer bodemleven, wat nadelig is voor de plant.
  Bodembewerking zorgt ervoor dat de vruchtbare laag slechter bereikbaar wordt.

 

8. Aan sommige potgrondmengsels wordt perlite toegevoegd. Wat is perlite?

  Perlite is een vulkanisch gesteente dat water vast kan houden en de potgrond luchtiger kan maken.
  Perlite is een meststofkorrel die langzaam oplost in de grond, waarbij meststoffen gedurende zeer lange tijd vrijkomen.
  Perlite is een afvalproduct gemaakt van piepschuim, waarmee de potgrond luchtiger kan worden gemaakt.

 

9. Boomtelers in de vollegrond gebruiken steeds vaker langzaam vrijkomende kunstmeststoffen.

Wat is een juiste uitspraak? Langzaam vrijkomende kunstmeststoffen zijn:
  goedkoper per kilo dan normale kunstmeststoffen.
  even duur per kilo als normale kunstmeststoffen.
  duurder per kilo dan normale kunstmeststoffen.

 

10. Waar staat de afkorting Ca voor bij sommige meststoffen?

  Koper
  Kalium
  Calcium

 

11. Door het onderwerken van de groenbemester wordt de structuur van de bodem verbeterd. Deze structuur wordt verbeterd doordat:

  het organische stofgehalte wordt verlaagd.
  er minder uitspoeling is van mest.
  het organische stofgehalte wordt verhoogd.

 

12. Welke grondbewerkingsmethode heeft de voorkeur?

  Grondbewerking door diepploegen. Hierdoor komt de grond goed los en komt de vruchtbare laag weer boven te liggen.
  Grondbewerking met een ploeg. Op deze manier wordt de grond goed gekeerd en het nog aanwezige onkruid ondergewerkt.
  Grondbewerking met een snelspitmachine die ondiep gaat. Wanneer de grond zo min mogelijk wordt gekeerd, komt dit de bodembiologie ten gunste.

 

13. Een goede bodemstructuur op klei krijg je door......

  groenbemesters te zaaien en deze onder te werken in het voorjaar
  zware trekkers uit te rusten met smalle banden zodat er zo min mogelijk contact is met de grond
  onder natte omstandigheden te gaan ploegen in het najaar

 

14. Wat is de Blgg voor organisatie?

  De afkorting Blgg staat voor Boomkwekerij Les Groep Gewas en bodem.
  De Blgg is een afdeling van Wageningen Universiteit die de bodem onderzoekt op bodemleven.
  De Blgg neemt onder andere bodemmonsters en onderzoekt deze op aanwezige meststoffen.

 

15. Wat kan er met een plant gebeuren wanneer je de plant teveel meststoffen toedient?

  De plant zal teveel voedingsstoffen opnemen die de plant niet kan opslaan. De overtollige stoffen zullen de plant weer verlaten via de huidmondjes waardoor verlies optreedt.
  De plant kan te snel gaan groeien waardoor de plant beschadigd en onverkoopbaar wordt.
  Wanneer een plant teveel meststoffen krijgt toegediend kan er verbranding van de wortels optreden.